Početna O nama Mentalno zdravlje i HIV

Mentalno zdravlje i HIV

Sekcija za Mentalno zdravlje i HIV u okviru IANa funkcioniše od 2003. godine. Moto sekcije od osnivanja do danas je da IAN veruje da je borba protiv stigme i diskriminacije najefikasniji način odgovora na epidemiju HIV-a, kao i jedna od ključnih tačaka reforme sistema zaštite mentalnog zdravlja.

Aktivnostima sekcije tokom godina su obuhvaćena različita područja borbe protiv HIV-a:

  • Prevencija i nega – kroz programe razvijanja savetovališta za dobrovoljno poverljivo savetovanje i HIV testiranje (DPST), i programe podrške za savetnike
  • Nega i podrška za ljude koji žive sa HIV-om – kroz individualnu i grupnu psihološku i psihijatrijsku podršku i podršku osoba sa HIV-om da se osnaže i osnuju svoje asocijacije
  • Aktivnosti usmerene na borbu protiv stigme i diskriminacije – kroz veliki broj interaktivnih treninga za profesionalaca i druge za HIV zainteresovane strane, kroz kvalitativne studije, i brojne inicijative usmerene na dijalog između različitih interesnih grupa na polju HIV-a
  • Podrška za profesionalne pomagače – kroz edukacije, treninge i supervizijsku podršku

 

Na polju mentalnog zdravlja usmereni smo na sledeće:

  • Zalaganje za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja – kroz učešće naših eksperata u kreiranju Nacionalne strategije za mentalno zdravlje i nacrta zakona o zaštiti osoba sa mentalnim poremećajima 2007. godine i stalno zagovaranje za njihovu implementaciju, kao i za izmene i praćenje primene važećih zakona vezanih za ovu oblast
  • Promocija mentalnog zdravlja i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici – kroz brojne edukacije i studijske posete za profesionalce i korisnike i saradnju sa Međunarodnom mrežom za saradnju u mentalnom zdravlju IMHCN
  • Aktivnosti usmerene na borbu protiv stigme i diskriminacije – kroz osnaživanje korisničkog pokreta u Srbiji, treninge i javne događaje
  • Podrška za ljude sa problemima mentalnog zdravlja – kroz razvoj i pružanje usluga u zajednici za osobe sa problemima mentalnog zdravlja i članove njihovih porodica

 

Od samog osnivanja sekcija za Mentalno zdravlje i HIV nastoji da sarađuje sa korisnicima i korisničkim organizacijama. IAN je između ostalog pomogao osnivanje izvesnog broja novih udruženja osoba koje žive sa HIV-om i podržao rad osam asocijacija ljudi koji žive sa HIV-om, kroz različite treninge izgradnje kapaciteta organizacije i tehničku pomoć. IAN je osnovao Udruženje psihijatrijskih korisnika i članova njihovih porodica Duša, koje je prvo korisničko udruženje koje okuplja ljude sa problemima mentalnog zdravlja. IAN veruje da je uključivanje osoba sa problemom u različite aktivnosti prevencije, podrške i lečenja i njihovo osnaživanje presudno za efikasnu borbu protiv stigme i diskriminacije i unapređenje položaja osoba koje žive sa HIV-om , kao i osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Između ostalog, korisnici učestvuju na IAN treninzima u mešovitim grupama učesnika i rade kao predavači-treneri, učestvuju u istraživanjima i izradi publikacija. Osim toga, sprovedene su brojne zajedničke inicijative za bolji status osoba koje žive sa HIV-om/osoba sa problemima mentalnog zdravlja, kroz različite projekte IAN-a i samih asocijacija koje su vremenom podigle svoje kapacitete da sprovode održive projekte.