Početna O nama Crtv – Centar za rehabilitaciju žrtava torture

Crtv – Centar za rehabilitaciju žrtava torture

IAN je osnovan sa neodložnim ciljem uspostavljanja Trauma centra koji bi obezbedio direktnu, besplatnu psihološku pomoć kako putem SOS telefona tako i direktnim savetovanjem za žrtve rata i nasilja.

Šta je tortura?

Prema konvenciji Ujedinjenih nacija “Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajucih kazni ili postupaka“:

„Tortura“ označava svaki akt kojim se jednom licu namerno nanose bol ili teške fizičke ili mentalne patnje u cilju dobijanja od njega ili nekog trećeg lica obaveštenja ili priznanja ili njegovog kažnjavanja za delo koje je to ili neko treće lice izvršilo ili za čije izvršenje je osumnjičeno, zastrašivanja tog lica ili vršenja pritiska na njega ili zastrašivanja ili vršenja pritiska na neko treće lice ili iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kom obliku diskriminacije ako taj bol ili te patnje nanosi službeno lice ili bilo koje drugo lice koje deluje u službenom svojstvu ili na njegov podsticaj ili sa njegovim izričitim ili prećutnim pristankom. Taj izraz se ne odnosi na bol ili patnje koje su rezultat isključivo zakonitih sankcija, neodvojivih od tih sankcija ili koje te sankcije prouzrokuju.

Istorijat

IAN je osnovan sa neodložnim ciljem uspostavljanja Trauma centra koji bi obezbedio direktnu, besplatnu psihološku pomoć kako putem SOS telefona tako i direktnim savetovanjem za žrtve rata i nasilja.

IAN Trauma Centar je počeo sa radom u decembru 1997. i bio je prvi, elementarni i centralni program napravljen i implementiran u IAN-u.

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) počeo je sa radom u septembru 2000. uz finansijsku pomoć Evropske komisije. Program je ustanovljen kao rezultat naših napora da pružimo specijalizovanu i sveobuhvatnu psiho-socijalnu pomoć osobama koje su pretrpele torturu ili neki drugi oblik ratnog traumatskog iskustva tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji (1991-1995) i na Kosovu (1998-1999), kao i članovima njihovih porodica.

IAN CRTV je jedini centar u Srbiji koji već 17 godina pruža sveobuhvatnu pomoć žrtvama torture I članovima njihovih porodica. Centar su od osnivanja podržali mnogi donatori, između ostalih Evropska komisija I Dobrovoljni fond za žrtve torture Ujedinjenih Nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture).

Sveobuhvatna rehabilitacija žrtava podrazumeva psihološku, psihoterapijsku, psihijatrijsku, opštu I specijalističku medicinsku pomoć, pravno savetovanje I zastupanje. Više od 8000 osoba je dobilo neki od oblika pomoći kroz rad našeg centra, od njegovog osnivanja do danas. Eksperti IANa su obučeni da pružaju pomoć kako u Centru tako i na terenu. Rad na terenu se odvija kroz rad mobilnog tima (lekar, psiholog, terenski koordinator) koji pomaže žrtvama koje ne mogu doći do našeg centra. Mobilni timovi IAN CRTV-a su radili u kolektivnim centrima, udaljenim delovima zemlje gde naši klijenti žive, kao i u prihvatnim centrima u kojima su smeštene izbeglice i migranti koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja.

Zahvaljujući Dobrovoljnom fondu za žrtve torture Ujedinjenih Nacija, IAN je u saradnji sa Centrom za žrtve torture iz Sarajeva sprovodio program pružanja sveobuhvatne pomoći žrtvama torture i članovima njihovih porodica u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005 – 2015 godine. Kroz rad mobilnih timova sveobuhvatna pomoć (psihološka, medicinska, pomoć u lekovima) je pružana žrtvama u različitim delovima Bosne i Hercegovine, u Višegradu, Bratuncu, Srebrenici, Bijeljini, Trebinju, Sarajevu, itd.

Korisnici IAN CRTV servisa od osnivanja do danas čine žrtve torture kao i članovi njihovih porodica koji su imali iskustvo torture tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, prisilno mobilisani građani i izbeglice za vreme rata, žrtve policijske torture u mirnodobskim uslovima, osobe smeštene u institucijama zatvorenog tipa, itd. Od 2015 sa prilivom novih izbeglica i migranata na teritoriju Srbije, IAN CRTV je proširio svoje aktivnosti i pomoć pruža i izbeglicama sa fokusom na žrtve torture među njima, koji dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja.

IAN CRTV ima dugoročno iskustvo I ekspertizu u dokumentovanju slučajeva torture po uzoru na Istanbulski protokol. Istanbulski Protokol je priručnik za delotvornu istragu i dokumentovanje torture I drugog svirepog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

IAN je bio nacionalni koordinator za Srbiju na projektu “Prevencija kroz dokumentovanje“ (Januar 2006 – April 2009) koji je vodio IRCT i koji se sprovodio u pet zemalja, Srbiji, Ekvadoru, Egiptu, Keniji I Filipinima. Cilj projekta je bio unapređenje znanja među zdravstvenim radnicima i pravnicima o prevenciji torture kroz implementaciju Istanbulskog protokola. IAN je takođe sprovodio seminare na temu prepoznavanja i dokumentovanja torture po uzoru na Istanbulski protokol za zaposlene u Domovima zdravlja i socijalnim ustanovama u Bosni i Hercegovini kao i u Srbiji. Ovi projekti kao i dugogodišnje iskustvo u radu sa žrtvama torture, čine IAN ekspertskim centrom na polju identifikacije i dokumentovanja torture.

Pored ovih seminara I obuka IAN CRTV je sprovodio mnoge treninge na temu ratne traume, torture I psiholoških I fizičkih posledica traumatskog iskustva.

IAN CRTV je takođe usmeren i na kontinuiranu obuku i edukaciju svojih eksperata iz oblasti psihoterapije, mentalnog zdravlja, ljudskih prava, itd.

Eksperti IAN CRTV-a su psiholozi, specijalni pedagozi, psihijatri, pravnici, forenzičari, itd. sa velikim iskustvom u radu sa visoko traumatizovanim osobama, uključujući osobe koje su preživele torturu.

Od 2012. godine IAN je deo Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

IAN je veoma aktivan na polju istraživanja od svog osnivanja. Sprovodio je naučno-istraživačke projekte kroz opsežne analize podataka sakupljenih u dnevnom radu sa traumatizovanim klijentima kao i kroz inter-disciplinarne studije koje su se izvodile u konzorcijumima sa uglednim istraživačkim institucijama u Srbiji i inostranstvu.

Od samog osnivanja IAN-a, svi projekti direktne pomoći korisnicima bili su praćeni prikupljanjem podataka i visoko standardizovanim istraživanjima. Prikupljeni su opsežni podaci o ratnoj traumatizaciji i njenim efektima na mentalno zdravlje ljudi.

Između ostalog, IAN je imao dva velika istraživačka projekta:

  • STOP -Traženje tretmana i efekti tretmana kod ljudi koji pate od posttraumatskog stresa nakon rata i migracija na Balkanu koji se realizovao u periodu od 2002 – 2006, a čiji je cilj bio pružanje empirijske baze za dizajniranje programa pomoći ljudima koji pate od posttraumatskog stresa, kao i doprinos rasvetljavanju barijera tretmanu kod ljudi koji ne traže pomoć i poboljšanju efektivnosti i isplativosti tretmana za ljude koji se leče u specijalizovanim centrima. Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije
  • PBPTSD – Psihobiologija postraumatskog stresnog poremećaja koji je realizovan u periodu od 2004 – 2007, i imao je za cilj da donese nova znanja o odnosima između osnovnih psiholoških varijabli i PTSP, bioloških varijabli i PTSP, bioloških i psihološki varijabla kod zdravih i ispitanika koji boluju od PTSP. I ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Komisije.