Principi rada

Principi rada

1. Društvena odgovornost

 • IAN je svestan da njegove aktivnosti utiču na šire društveno okruženje i da to okruženje šalje i određene povratne informacije.
 • IAN istražuje nerazvijenu društvenu odgovornost u zajednici i posledice ovoga na korisnike IAN-a, i predlaže mere za razvijanje društvene odgovornosti. U ovom procesu, IAN koristi različite tipove istraživanja i analizira relevantne podatke iz prethodnih iskustava.

2. Individualna odgovornost

 • Svako je moralno, profesionalno i pravno odgovoran za svoj rad i posledice tog rada.
 • Niko ne može biti izuzet od lične odgovornosti, niti se može skrivati iza kolega, grupa ili društva.
 • IAN jasno promoviše ove principe unutar organizacije, u okviru svog polja rada i u zajednici.

3. Organizacija koja stalno uči

 • IAN je organizacija otvorena za usvajanje novih veština, znanja i standarda na svim nivoima kao i za učenje iz sopstvenog iskustva i iskustava drugih.
 • IAN očekuje od svojih zaposlenih da budu otvoreni za učenje, usavršavanje i da daju svoj doprinos organizaciji i stručnjacima iz sličnih oblasti.
 • Postoji jasna veza između novog znanja koje je IAN stekao i promena koje su se desile u radu IAN-a.

4. Integrisani pristup zadovoljenju društvenih potreba

 • Poremećaj mentalne stabilnosti pojedinca i poremećaj psihosocijalne ravnoteže nisu posledice jedne poremećene dimenzije sistema niti se to može posmatrati kao jedan problem. Na primer PTSP (post traumatski stresni poremećaj) ne izaziva samo jedna promena u okruženju čoveka i on nema samo jedan oblik. Ima mnogo važnih faktora kao što su lične osobine, reakcije u zajednici, pravni status, poštovanje prava čoveka, itd. Da bi se ostvarila ravnoteža i potpuni oporavak neophodno je uticati na više faktora koji su poremećeni ili na aktuelne posledice tog poremećaja.
 • Veoma je važno integrisati što je više moguće ovih pristupa i akcija u jednu harmoničnu formu.
 • IAN je razvio sve važne funkcije i usluge i angažovao profesionalce koji mogu da organizuju i sprovedu neophodne akcije i odgovore na potrebe. IAN ostvaruje aktivnu i kreativnu saradnju sa drugim organizacijama i institucijama koje mogu načiniti neke pozitivne promene u aktivnostima koje se odnose na potrebe korisnika.
 • IAN je uspeo da pokaže značaj i prednosti ovakvog pristupa za korisnike kao i njegove dobre strane u pogledu troškova svim zainteresovanim stranama – državnim institucijama, stručnjacima, itd.