Početna Projekti Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava

Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava

7 minuta čitanja
0
0
114

Projekat doprinosi iskorenjivanju torture i nekažnjivosti u Srbiji i regionu Balkana kroz pružanje sveobuhvatne rehabilitacije za žrtve i izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana za prevenciju i izveštavanje o torturi (kancelarija Zaštitnika građana, udruženja ljudi iz marginalizovanih grupa), kao i kampanje protiv torture i kulture nasilja.

Rezultati: Prva godina realizacije projekta je obeležena jakim umrežavanjem i izgradnjom partnerskih aktivnosti koje su pozitivno uticale na postizanje rezultata projekta i postavile jaku osnovu za buduće aktivnosti. Kapaciteti OCD koje okupljaju grupe u riziku od torture i zlostavljanja (Romi, narkomani, korisnici usluga mentalnog zdravlja i mladi ljudi sa višestrukim vulnerabilnostima) su izgrađeni kroz seriju treninga i kontinuiranu podršku. Oni su podigli kapacitete u pogledu ličnog osnaživanja da deluju kao branioci ljudskih prava, a veći broj njihovih korisnika ostvario je kontakt sa IAN Centrom za rehabilitaciju žrtava torture; oni su takođe podigli svest javnosti o svom iskustvu torture.

Projektne aktivnosti su značajno doprinele ratifikaciji zakona koji dodeljuje ulogu nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) kancelariji Zaštitnika građana u saradnji sa nevladinim organizacijama (NVO) i Ombudsmanom Vojvodine (2011). Saradnja sa Zaštitnikom građana i drugim organizacijama civilnog društva uspešno je nastavljena tokom celog trajanja projekta. Saradnju sa Zaštitnikom građana u okviru razvoja NPMa vidimo kao jedno od najuspešnijih ostvarenja projekta. IAN je postao deo Nacionalnog preventivnog mehanizma i odgovoran je za sistematsko praćenje stanja u psihijatrijskim ustanovama. Ovaj važan rad na prevenciji osigurao je veću vidljivost torture među korisnicima i u javnosti, osnažio udruženja korisnika koji su u riziku od torture i jače umrežavanje i lobiranje unutar civilnog društva.

Opsežno istraživanje organizovano je u cilju izučavanja koncepta dehumanizacije i nekažnjivosti, a ova regionalna inicijativa je realizovana u saradnji sa centrima za rehabilitaciju žrtava torture iz Srbije, BiH, Hrvatske, Kosova i Albanije. Kao rezultat kvalitativnih istraživanja napisano je šest izveštaja koji prikazuju uzroke i oblike dehumanizacije među različitim marginalizovanim grupama u balkanskim zemljama (dve istraživačke studije iz Bosne i Hercegovine -Tuzla i Sarajeva, jedna sa Kosova, Albanije, Hrvatske i Srbije. Rezultati istraživanja predstavljeni su publici na Regionalnoj konferenciji koja je održana u u Petrovcu, Crna Gora. Nalazi istraživanja pružili su nam dodatna znanja o dehumanizaciji i pomogli da shvatimo mehanizme koji dovode do mučenja i zlostavljanja u ratu, a posebno u posleratnim zajednicama.

U oblasti podizanja svesti javnosti organizovan je niz javnih manifestacija, umetničkih performansi, okruglih stolova i medijskog izveštavanja o torturi. Svake godine, 26. jun, Međunarodni dan podrške žrtvama torture obeležen je konferencijom za štampu i adekvatnim pratećim programom, u saradnji sa CZKD – Centrom za kulturnu dekontaminaciju i Arti zanati iz Francuske. Ovi događaji su bili uspešni u pogledu uticaja na svest javnosti o torturi i ljudskim pravima najugroženijih grupa (osobe sa problemima mentalnog zdravlja, osobe koje žive sa HIV-om, Romi). Ono što je značajno je veće uključivanje korisnika koji su osnaženi da zastupaju sami sebe u cilju većeg ostvarivanja ljudska prava, govore o svojim iskustvima i menjaju javno znanje i stavove.

Sveobuhvatna rehabilitacija žrtava torture i članova porodice je stalna aktivnost IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture koji pruža sveobuhvatnu podršku žrtvama u centru i tokom poseta na terenu. Novi pristupi i procedure pomoći aktuelnim žrtvama se intenzivno istražuju i diskutuju sa korisnicima i sličnim centrima u regionu kao i u Evropi. 777 klijenata – žrtava torture i članova njihovih porodica dobilo je savetovanje i psihoterapiju od strane osoblja IAN Centra, kroz ukupno 1396 intervencija. Kao i prethodnih godina, većina klijenata (680) bili su oni sa iskustvom torture u  ratu, dok je 97 klijenata doživelo torturu u posleratnom periodu, uglavnom od strane policije, kao i medicinskog i zatvorskog osoblja.

Donator:
Evropska komisija

Trajanje projekta: novembar 2010 – januar 2014

Kontakt osobe: Jelena Lončarević jbakalic@ian.org.rs

Tijana Eror tijanaeror@gmail.com

Pogledajte galeriju
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Rana identifikacija i odgovarajuća pomoć žrtvama torture među izbeglicama sa Bliskog istoka i iz severne Afrike

2022. godine broj izbeglica u Srbiji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna tr…