Početna Projekti Sveobuhvatna akcija protiv torture

Sveobuhvatna akcija protiv torture

4 minuta čitanja
0
0
350

Opšti cilj projekta je svet bez torture gde su počinioci dovedeni pred lice pravde, a preživeli u potpunosti uživaju svoja ljudska prava.

Specifični cilj je doprinos efikasnoj prevenciji torture, borbi protiv nekažnjivosti i isceljenju posledica torture na Balkanu.

Ciljevi projekta će se postići kroz model koji obuhvata tri međusobno povezana i interaktivna klastera aktivnosti – klaster prevencije, odgovornosti i rehabilitacije.

Očekivani rezultati:

1) Relevantne zainteresovane strane su informirane i uključene u implementaciju preporuka UN Komiteta protiv torture

2) 2 izveštaja iz senke pripremljena i predstavljena pred UN Komitetom u Ženevi

3) Policijski službenici su povećali svoje znanje o međunarodnim i nacionalnim standardima za sprečavanje torture

4) Podignuta svest javnosti o problemima žrtava torture

5) Dalje jačanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika građana kroz monitoring posete zatvorenih institucija

6) Profesionalci u oblasti medicine i prava stekli su znanje o upotrebi Istambulskog Protokola i adekvatnoj dokumentaciji o slučajevima torture

7) Žrtve torture i nečovečnog postupanja zastupane su na sudu, a slučajevi su podržani sudskim dokazima

8) Centar za rehabilitaciju žrtava torture uspostavljen u BJR Makedoniji, a osoblje centra je izgradilo kapacitete za pružanje usluga rehabilitacije žrtvama torture

9) Efikasna sveobuhvatna rehabilitacija (psihološka, medicinska, pravna i socijalna) obezbeđena za žrtve torture i članove njihovih porodica u Srbiji i Makedoniji

10) Izveštaj o istraživanjima među izbjeglicama, migrantima i  tražiocima azila podeljen sa relevantnim zainteresovanim stranama i distribuiran široj javnosti

11) Žene žrtve torture ili članovi porodice osnaže kroz grupe za samopomoć i različite kreativne radionice

Aktivnosti:

I Preventivne aktivnosti obuhvataju: zagovaranje za implementaciju preporuka UN CAT-a; zagovaranje kroz izveštaj iz senke pred UN CAT; Obuke za policijsko osoblje; Pružanje podrške NPM-u; obeležavanje Dana UN-a u podršci žrtvama torture; Podizanje svesti javnosti o važnosti rane identifikacije žrtava torture među izbeglicama i azilantima

II Aktivnosti odgovornosti uključuju: Pružanje pravne podrške i forenzičkih pregleda i obuka o upotrebi Istambulskog protokola i o UN Konvenciji protiv torture za pravno i medicinsko osoblje.

III Aktivnosti rehabilitacije uključuju: Osnivanje Centra za rehabilitaciju žrtava torture u Makedoniji; Sveobuhvatna rehabilitacija žrtava torture; Izgradnja kapaciteta žena žrtava torture i žena članova porodica žrtava; Istraživanje o mentalnom statusu i ranoj identifikaciji žrtava torture među izbeglicama i azilantima.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za ljudska prava Niš i Centrom za građanske inicijative, Prilep, Makedonija.

Donator:
Evropska komisija

Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 31. decembar 2020

Kontakt osoba: Tijana Jovanović-Dačić tijanaeror@gmail.com

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Finansijska podrška za održavanje i jačanje sveobuhvatne rehabilitacije za osobe koje su preživele torturu

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju osoba…